Průvodce DČOV

Česká republika klade stále větší důraz na omezení znečišťování povrchových a podzemních vod. S platností novely vodního zákona státní úředníci a instituce zpřísní požadavky na obce a jednotlivce. Kontroly budou mnohem důslednější. Decentralizované čištění odpadních vod je nejšetrnější varianta s nezanedbatelnou finanční úsporou a přispěním k ekologickým požadavkům 21. století. Systém DČOV navíc podporuje ministerský předseda a ministerstvo životního prostředí.

Obce díky nám přečistily

416

litrů vody

Čísla o „decentrálu“ hovoří jasně

Počet vesnic s decentralizovaným čištěním odpadních vod stále narůstá. Starostové velmi dobře vědí, že tímto účinným řešením pro nakládání s odpadní vodou pomůžou celé vesnici.

Do ukončení aktuální dotační výzvy zbývá:

2023/12/31 23:59:59
at6-kos

Soustava ČOV je výhodné řešení

Splašková gravitační kanalizace je často v obci ekonomickým nebo technickým problémem. Riziko platí i pro splaškovou tlakovou kanalizaci. V takovém případě je jediným možným řešením decentrální způsob čištění jednotlivými domovními čistírnami. Někteří starostové kvůli obavám z komplikací odolávají tlaku ze strany státu a občanů obce, aby problém aktivněji řešili. Společnost ABPLAST zná efektivní řešení.

monitoring

Monitoring usnadňuje provoz čističek

Monitoring slouží k snadnějšímu provozování celého systému DČOV v obci a umožňuje vzdálený přístup na jednotlivé čistírny oprávněnou osobou. Obec má kdykoli přehled o funkčnosti všech svých čistíren odpadních vod. V případě poruchy některého ze sledovaných parametrů provozovatel získá informace o nefunkčnosti a může problém operativně odstranit.

více

Součástí monitoringu je provozní deník pro jednotlivé čističky odpadních vod.  Do něho pověřený pracovník zaznamenává všechny servisní úkony nebo mimořádné situace, které kontrolní mechanismy ČOV zaznamenaly. Provozní deník slouží jako každoroční zpráva o provozu, kterou vyžaduje Státní fond životního prostředí.

 

Systém monitoringu uživatelům nabízí:

 • automatická kontrola funkce čistírny
 • včasné odhalení poruch
 • informace dostupné v mobilu i PC
 • analýzy, přehledy a jiné provozní agendy
 • vzdálený přístup pro oprávněné osoby
 • objektivní on-line sledování provozu
 • okamžité hlášení poruch (nejen SMS)
 • vhodné řešení pro různé typy ČOV
IMG_20190926_130104

Co znamená kvalita čištění?

Technologie čistíren odpadních vod pro soustavy DČOV využívají obce, které odpovídají standardům požadovaným standardům

Technologie čistíren odpadních vod využívané pro soustavy DČOV pro obce odpovídají standardům České republiky a Evropské unie tj. všem požadavkům nařízení Vlády č. 61/2003 Sb., č. 229/2007 Sb., č. 23/2011 Sb. a č. 416/2010, evropské harmonizované normy ČSN EN 12566-3 +A1+A2.  V nich uvedené požadavky zohledňují jak kvalitu technického provedení samotné ČOV, tak kvalitu vyčištěných odpadních vod. Vše platí pro čistírny odpadních vod které lze v souladu s vodním zákonem, ohlásit společným ohlášením záměru (dle §15a a souvisejících) a provádět na nich následné pravidelné revize (dle §59).

Státní fond životního prostředí přísně selektuje požadavky na technologie a parametry kvality vypouštěných vod. Čistírny odpadních vod ČOV AT, technologie VFL, které pro tyto projekty využíváme, parametry splňují. Vše můžeme doložit reálnými výsledky z námi realizovaných obcí. Produkujeme čistou vodu bez zápachu, která má další využití na pozemku. Navíc, přečištěnou vodu využijete i na závlahu.

Prohlášení o garantovaných parametrech

stáhnout výsledky vzorků

Jak vychází „decentrál“ cenově?

Zařazení do soustavy domovních čistíren odpadních vod vyjde koncového uživatele vždy výrazně levněji, než celková kompletní investice do vlastní ČOV. Uživatelsky pro něj bude systém komfortnější, a to z důvodu procesu povolování (jde o získání: projektové dokumentace, hydrogeologického posudku, zajištění nutných stanovisek a povolení až po následnou samotnou stavbu vodního díla). Veškerý standardní provozní servis (pravidelné kontroly a revize ČOV), které by si jednotlivec musel řešit sám za něj po dobu udržitelnosti dotace (minimálně10 let), bude vykonávat obec. Koncový uživatel  bude mít dostatek času se s procesem čištění podrobně seznámit.

více

Každý jednotlivec má povinnost ČOV provozovat v souladu se zákonem, vydaným  povolením k nakládání s vodami a v neposlední řadě i provozním řádem.

V případě rozhodnutí jednotlivce pořídit si  ČOV na své vlastní náklady se může (při kompletní dodávce na klíč) investice vyšplhat až na cca 200 000 Kč. Naopak při zapojení nemovitosti do obcí provozované soustavy domovních čistíren  je obec vaším partnerem a odborným garantem funkce a kvality, který bude celý systém provozovat ve spolupráci s odborníky. Výsledná cena je v konečném důsledku oproti řešení jednotlivce zlomková a hlavně. Nejste v tom sami.

V příloze tabulka povinnosti plateb občanů pro obec/ nebo body:

Spoluúčast občanů na projektu/ realizaci (zpravidla do ceny vývozu jímky za jeden rok)

Poplatek za provozování ČOV (výši poplatku určuje obec – je v ní zahrnut provoz domovní čistírny, práce technika / servismana /odkalení ČOV, fond oprav na náhradní díly, provoz monitorovacích služeb.

Poplatek za spotřebu elektrické energie  se počítá do 1000,- Kč/ rok

V průměru ČR se cena za rodinný dům předpokládá do 5000 Kč/ rok

Jak si rozumí obec a legislativa?

Projekty soustavy DČOV má na starosti kvalifikovaný odborník v oboru vodního hospodářství. Zpracovává hydrogeologický posudek, studii proveditelnosti a podpůrný dokument pro žádost o dotační prostředky. V jeho pravomoci je i konkrétní projekt pro obec. Ten zahrnuje zpracování provedení pro budoucí realizaci. Zástupci projekční kanceláře nakonec zazvoní v každé vesnické domácnosti a hledají pro budoucího vlastníka čistírny odpadních vod vhodné řešení.  Projektant následně vypracuje podklady. Na jejich základě se celá soustava realizuje.

Vložená tabulka – zpracovaná Ing. Jiřím Zedníčkem

více

Na vše pečlivě dohlíží státní správa: vodoprávní úřady, Státní fondu životního prostředí, kraje,  správce vodních toků a příslušného podniku povodí.   Tvůrci nového vodního zákona s jeho nadcházející novelou jasně podporují soustavy domovních čistíren. Příznivcem účinného nakládání s odpadní vodou je ministerský předseda a ministerstvo životního prostředí.

Vložená tabulka – zpracovaná Ing. Jiřím Zedníčkem

Jaké jsou povinnosti uživatelů?

Nové vlastníky domovních čistíren odpadních vod  nečekají  téměř žádná zvláštní opatření. Zvyky v domácnostech uživatelů a nakládání s vodou zůstávají v podstatě stejné. Několikrát do roka musí majitel ČOV zpřístupnit okolí čistírny pro pracovníky servisu. Majitelé nového systému nesmějí úmyslně ničit biologický proces uvnitř čistírny. Technologii biologické čistírny odpadních vod připojí odborní pracovníci do elektrické sítě, kde zařízení zůstává po celou dobu fungování. Uživatelé by měli obezřetně zacházet s chemií v domácnosti a také s věcmi, které do žádné kanalizace nepatří.

Jaká je dotační podpora „decentrálu“?

Soustavy domovních čistíren odpadních vod podporují vrcholní představitelé politické reprezentace našeho státu. Podporu decentralizovanému čištění odpadních vod vyslovilo ministerstvo životního prostředí prostřednictvím (státní fond životního prostředí) a ministerský předseda České republiky. Dotace na projekt může být až 80 procent z celkových nákladů. V současnosti uvolňují pověřené instituce dotační pobídky v celkové hodnotě 200 milionů Kč. U domovní čistírny odpadních vod má rodina vlastnící malý dům nárok na 100 000 Kč bez DPH. Žádosti mohou lidé a obce podávat do 30. 6. 2021.

více

Kdo může o dotaci žádat? Jde především o obce, spolky, dobrovolné svazy obcí nebo obchodní společnosti s většinovým podílem v obcích. Dotace se vztahuje i na monitorovací zařízení domovních čistíren pro nepřetržitý dohled provozovatelem. Zde je dotace v částce 10 tisíc korun (a nejméně 50 tisíc korun na celý projekt). Do způsobilých výdajů, ze kterých se vypočítává výsledná výše příspěvku, lze zahrnout náklady na přípravu projektu, nákup čistíren, jejich instalaci a související stavební práce. Součástí balíčku je monitoring systému, jeho servis a pravidelná údržba po dobu 10 let.

Benefity, které vám DČOV přinese

 • naši odborníci vám rádi pomohou od projektu až po realizaci
 • náklady oproti centrální kanalizaci dokážeme výrazně snížit
 • s námi se vyvarujete rozsáhlých stavebních prací ve vaší obci
 • moderní ekologické řešení pro zacházení s odpadní vodou
 • naše řešení nepotřebuje zařízení pro srážení fosforu
 • vyčištěná voda zůstává v krajině a bezprostředním okolí domů
 • máme rozsáhlé zkušenosti díky řadě úspěšně zhotovených projektů
 • využíváme osvědčené a certifikované čističky řady AT PLUS

Decentralizované čištění

snadný provoz a údržba

ekonomické řešení

nenáročnost stavební práce

Centralizované čištění

zavazuje domácnosti platit stočné

rozsáhlé stavební práce

nadměrný odtok vody z obce

Vyvážení do centrálních čističek

většina jímek nevyhovuje normám

povinnost doložit pravidelné vyvážení

jde o nejdražší řešení

Jak funguje čistička?

Čističky jsou vyrobené z polypropylenu první jakosti. Jejich největší předností je
95 – 98 % účinnost. V první části zařízení odbourá dusík a vytvoří podmínky pro odbourání fosforu. Dalším krokem je mechanické předčištění a odstranění organických nečistot. V poslední fázi cyklu dojde k oddění aktivovaného kalu, který ČOV vrací do systému. Vyčištěnou vodu odvádí zařízení mimo čistírnu.