Časté dotazy

Můžete mít velký problém. Novelizace vodního zákona hovoří jasně. Kontroly budou pravidlem. Novela vodního zákona, která v Česku bude platit od roku 2021, přinese množství přísných opatření a novinek, které určitě nepůjde přejít mávnutím ruky. V současnosti řeší starostové obcí a jejich občané palčivý problém, který zní: Jak zacházet s odpadní vodou? Zákon počítá s důsledným monitorováním vyvážení jímek a septiků, spolu s kontrolou faktur za vyvážení. Řešením situace je odkanalizování decentralním čištěním odpadních vod. Je řízeno systémově, lidé se proto nemusí o chod starat. Pořízení „decentrálu“ stojí přibližně 1/3 nákladů oproti klasické kanalizaci.

Jednotlivce čeká poměrně značná úřední mašinérie, která při hromadném řešení obyvatelům obcí odpadá. Lidé si často myslí, že mohou ušetřit na dílčích komponentech. Často se vše odrazí na kvalitě a životnosti. Levnější zpravidla neznamená kvalitnější. Platí to i obráceně. Ne však u čističek AT PLUS, které dodává společnost ABPLAST. Každý člověk, který chce mít individuální čističku odpadních vod u svého domu, musí počítat i se zajištěním pravidelného servisu u zařízení. Jednotlivec individuálně zajišťuje stavbu a instalaci. Čeká ho i každoroční odevzdávání vzorků, alespoň 2 x za rok, a to v případě, že má vše přes stavební povolení.

Náklady na decentrální čištění odpadních vod jsou výrazně nižší oproti řešení centrální kanalizací. Nehledě k tomu, že takový projekt znamená rozkopanou vesnici, dlouhou dobu realizace a obrovské náklady, které v drtivé většině případů znamenají pro obec zadlužení na dlouhá léta. Navíc si takové náklady spousta obcí nemůže dovolit. Odpad z jímky lze vyvážet do centrální čističky, což je nejdražší a nejméně ekonomické řešení. Decentralizované čištění odpadních vod, proto obcím přináší optimální řešení.

Starostové a obce dostali zelenou. Ministerský předseda Andrej Babiš a ministr životního prostředí Richard Brabec navštívili dne 23. 7. 2020 středočeskou obec Starkoč, kterou se podařilo celou decentralizovat domácími čističkami odpadních vod. Oba politici jednoznačně vyjádřili podporu stávajícím a budoucím projektům, ve kterých hraje roli odkanalizování decentrálním čištěním odpadních vod. „Jedná se o ekonomicky hospodárný systém řešení kanalizace pro malé obce. Pan starosta Jan Jiskra je velký propagátor, navíc dělá ve vesnici i konference. Je potřebné, aby další obce věděly, že tímto způsobem lze s odpadní vodou hospodařit. Jedná se totiž o velice ekologické, hospodárné a de facto rychlé řešení,“ řekl premiér Andrej Babiš.

V případě potíží se lidé mohou obrátit na zelenou linku Státního fondu životního prostředí a kontaktovat linku:

Vlády evropských zemí chtějí v budoucnu důsledně kontrolovat, jak lidé nakládají s odpadní vodou a kam vyvážejí jímky. Česká republika není žádnou výjimkou. Lidé si

budou muset zvyknout na důslednější a odpovědnější přístup. V případě domácích jímek a zacházení s odpadní vodou bude novelizace vodního zákona od roku 2021 v mnohem přísnějším, ostřejším a tvrdším znění. Situace v Česku totiž není dlouhodobě podchycená ani uspokojivá.

U nás jde o poměrně nový trend, který se určitě ze dne na den nezmění. Je

jasné, že se společnost v Evropě chce ubírat tímto směrem. Argumentů je

dost. Hlavně na straně ekologie a ušetření obrovských sum pro obce a občany. Nesporná výhoda systému je, že vyčištěnou vodu lze dále používat. Tam, kde je vyřešené odkanalizování decentralizovanými biologickými čističkami odpadních vod, dochází k lepšímu zadržování vody v krajině. Vyčištěná odpadní voda je do přírody vrácena v místě, kde ke znečištění došlo. Vodu pak lidé využívají k závlaze zeleně, což příznivě ovlivňuje i mikroklima konkrétního pozemku.

Pokud v obci dojde k pořízení biologické čističky odpadních vod, získají

vesnice ekonomické řešení. Úspora oproti klasické centrální kanalizaci je značná. Náklady na pořízení jsou často na 1/3 proinvestovaných prostředků. Nespornou výhodou decentralizovaného čištění odpadních vod je, že obci zůstane přečištěná voda. Každá kapka se dnes počítá, protože voda začíná být strategickou surovinou. Realizace bude znatelně citlivější a mnohem kratší. Vůbec nejdražší řešení pro obce a domácnosti je vyvážení jímek.

Náklady jsou nižší. Často je nastaven model, že někdo z obce zajišťuje

základní provozní věci. Jde o servis proškoleným technikem s naší podporou. Dále společnost ABPLAST nabízí a zajištuje servis v pravidelných intervalech. Servis lze postoupit firmě, která dělá provoz vodovodů a kanalizací.

Předně obec pro lidi zajistí projekt a realizaci, což je obrovský benefit této dotační akce. Aktuálně je vyhlášena výzva, která umožňuje příjem žádostí v období 2. 3. 2020 až 30. 6. 2021. Po přidělení dotace mají obce dalších několik let na realizaci projektu decentrálního čištění odpadních vod. Decentrálním řešením pro obce se zabývá společnost ABPLAST z Pohodlí, která má bohaté zkušenosti. Výzvy na podporu decentrálního čištění budou s vysokou  pravděpodobností  pokračovat dále.

 • Technicky dostupné řešení
 • Voda zůstává v krajině, v místě znečištění
 • Cenově dostupné řešení
 • Využití přečištěné vody k rozstřiku (závlaze)
 • Nedojde k problémům složité stavby centrální kanalizace
 • Obec je garantem funkčnosti systému
 • Vodoprávní úřady mají přehled o provozování
 • Obec má partnera na pravidelný servis
 • Obce předpokládají zanechat režim provozování i po vypršení udržitelnosti
 • Monitoring “hlídací pes“ celého řešení
 • Dodavatel, partner obce po celou dobu udržitelnosti projektu
 • Dostupné řešení v rámci udržitelnosti projetu pro občany
 • Často jediné možné řešení pro obce.
 • Cenově dostupné náhradní díly DČOV
 • Dlouhá životnost
 • Odpovědi se vztahují k jedné DČOV 1 – 4 EO ČOV AT 6 Plus (nejčastěji využívaná ČOV). Roční náklady na 1 DČOV jsou složeny ze spotřeby elektrické energie: V technologické šachtě je umístěn kompresor – vzduchové dmychadlo, které do ČOV vhání vzduch. Vzduch je v ČOV používán pro provzdušnění aktivních bakterií, tedy kvůli procesu čištění. Dále k přečerpávání jednotlivých komor v rámci technologické vestavby. U malé ČOV je umístěno 50w dmychadlo. Jeho provoz je srovnatelný například s malou žárovkou. Cena elektrické energie se pohybuje okolo 80,- Kč/měsíc. Může jít i o menší částku, protože záleží na nastaveném režimu u řídící jednotky. Čistírna není v provozu 24 hodin denně, její provoz je odvislý od programu, který je u konkrétní čistírny nastaven.

Nejdůležitějším servisním zásahem je tzv. odkalení. Tedy jednou za rok je třeba odsát přibližně do 1m3 kalu z každé ČOV. Tento úkon provede servisní technik potom, co mu kalová sonda ohlásí, že je to potřeba. Dále se u ČOV kontroluje její chod: senzomotorické vjemy a čistota přečištěné vody. Na první pohled je zřejmé, že ČOV produkuje čistou vodu.

U ČOV s optimálním náběhem a správným způsobem provozování, není patrný žádný zápach.  U ČOV probíhá v rámci servisních úkonů běžné očištění, nastavení žádoucího provozního režimu v řídící jednotce. Chod moderních ČOV je plně automatický – bez nutnosti úpravy mechanických ventilů. Technici také čistí hrablicový koš v první nátokové komoře. Tyto úkony je určitě na místě provádět v intervalech, na kterých se dohodne obec s dodavatelem/provozovatelem. Při nutném a pravidelném servisu je garantovaná funkčnost ČOV v návaznosti na harmonizované normy a požadavky pro přečištěné vody z nemovitostí, vše podle platného zákona. Datové přenosy a monitoring se podle našich výpočtů a zkušeností pohybují okolo 100 Kč za měsíc.

U rodiny, která využívá ČOV, se její běžný provoz nijak nemění. Je možné využívat standardních prostředků v domácnosti: šampony, myčky, pračky atd. Technologie, které splňují parametry v prohlášení o vlastnostech, tedy kategorizaci III. podle nařízení vlády, splňují parametry čištění i na tyto běžně v provozu používané prostředky. Nutné je postupovat s určitou citlivostí a faktu, že je to biologická čistírna. V praxi to znamená, že domácnost s rozumnou mírou používá všechny chemické prostředky, které jsou agresivnější. Například při použití prostředku Savo na umytí toalety, na 1l vody použít maximálně 1ml Sava.  Určitě je možné čistící proces v chodu ČOV zlikvidovat, avšak bude to způsobeno nestandardním stavem, který by znamenal problém i pro velké centrální kanalizace. Na druhou stranu neděje se nic dramatického. U sousední nemovitosti je ČOV s dostatečným množstvím aktivních bakterií, je tedy možné proces “znovu nastartovat“. Je na místě zmínit, že pokud je proces ČOV po náběhové fázi, žádné další chemické prostředky nebo podpůrné prostředky biologická čistírna nepotřebuje. ČOV zpracovává kaly z lidského metabolismu a právě na této bázi se uskutečňuje proces čištění, který probíhá nepřetržitě. Technologie ČOV se oproti době, kdy se na trh čistírny dostaly, značně posunuly. Dnes už nejde o technologie, které by byly citlivé na veškeré změny v domácnosti a na každý menší nesoulad. Poskytovatel dotace Statní fond životního prostředí navíc důsledně odděluje kvalitní a nekvalitní výrobky s požadavkem na účinné technologie. V rámci projektů soustav DČOV jsou tak nabízeny pouze nejlepší technologie u nás.

ČOV, se kterými máme zkušenosti – ČOV AT 6 PLUS, jsou testované prestižním  institutem Pia Aachen v Německu a disponují certifikátem na šest měsíců bez přísunu odpadních vod. Technologie ČOV je konstruována tak, aby právě výkyvy zatížení zvládla. Jeden důvod je technologický. ČOV AT disponuje patentovanou technologickou vestavbou VFL – což je vertikálně přepadající labyrint. V praxi to znamená, že v prvních čtyřech komorách se hromadí kal, ze kterého potom vznikne aktivní kal. V této části čističky je zároveň zásoba biologických bakterií pro prostředí čistícího procesu. Ze čtvrté komory je tento kal čerpán na začátek. Je zde neustálý uzavřený cyklus cirkulace aktivního kalu. První proces čištění – denitrifikační cyklus znamená, že ČOV si vystačí s materiálem, který v ní aktuálně je nashromážděný. Při přetížení ČOV si čerpací mamutky v ČOV odstaví kal do denitrifikační zóny  – dochází k akumulaci kalu tak, aby nezavazel dalšímu procesu čištění. Další pojistkou je řízení chodu ČOV mikroprocesorem, kde je 10 volitelných režimů, které se nastavují v návaznosti na zatížení rodiny. Režimy se mění při dlouhodobé změně užívání a počty uživatelů. Servisní technici při pravidelných prohlídkách nastaví požadovaný režim vůči reálnému provozu. Důležité je, aby projektant dobře odhadl velikost ČOV z pohledu zatížení. Disponujeme celou řadou ČOV s různými objemovými parametry i pro dvougenerační domy. Ke zpětné vazbě vynikajícím způsobem slouží také monitoring.

Na skelet čistírny používáme materiál polypropylen, což je jeden z nejtrvanlivějších materiálů vůbec. Čistírny jsou navíc vyráběné z bílého plastu, což je materiál z mateřského granulátu, nejedená se tedy o nějaký mnohokrát recyklovaný a nespolehlivý materiál s nestabilními vlastnostmi. Lze říci, že skelet je tedy navržený s 30 letou a delší životností.  Součástí technologické vestavby jsou poté vodoinstalaterské materiály nad hladinou, hadičky – součástky v hodnotě stovek Kč. Jediný areační (provzdušňovací válec) je pod hladinou.  ČOV je provzdušňována dmychadlem, zde je potřeba počítat s výměnou za dobu udržitelnosti projektu. Bývá to po 10 letech. Pořízení nového dmychadla vyjde řádově na 3 500,- Kč bez DPH. Domácnost však neplatí drahé čerpadlo v tlakové kanalizaci. Na tuto obnovu by obec měla uspořit v rámci poplatků za provoz čistíren. ČOV je také vybavena řídícím systémem pro monitoring, kde není v očekávání nějaká poruchovost v prvních 10 letech používání.

Neodpojit ČOV od elektrické energie.  Záměrně ji neničit větším množství nadbytečné chemie v domě a respektovat to, že do odpadů nikdy nepatří vlhčené ubrousky nebo dětské pleny atd. Poslední zmiňované věci jsou problémem i u velkých kanalizací. Znečištění nežádoucími předměty a věcmi jde lehce dohledat. Tyto věci totiž zůstanou na nátokovém koši.

Když si jednotlivec pořídí ČOV na své náklady musí v první řadě začít s projektovou dokumentací. Projekt ČOV je projektem vodního díla, což je proces, kde je nutné mít veškerá vyjádření zainteresovaných institucí. Nedílnou součástí je i hydrogeologické posouzení možného vypouštění odpadních vod a výkresová dokumentace, technická, průvodní zpráva atd… Častokrát jsou tyto projekty srovnatelné i s projekty menších rodinných domů.

Posléze musí vybrat z jeho pohledu nejvhodnější produkt na trhu. Což je tedy poměrně důležitá a složitá disciplína vzhledem k velkému množství i méně kvalitních dostupných produktů. Poté si musí zařídit veškeré stavebně výkopové práce, nakoupit materiál na potrubí a celou stavbu realizovat. Odpojit stávající nefunkční septik, napojit potrubí, eventuálně ze štěrku zrealizovat vsakovací lože atd… Teď je ve hře přibližně 150 000 Kč (tato informace není zcela přesná, protože ceny jsou různé s přihlédnutím na možnosti práce svépomocí a na individuální podmínky na pozemcích).  Závěrem je také nutné vodní dílo zkolaudovat nebo ohlásit podle povolení vodoprávním úřadem. A to je teprve začátek. Následuje provozování ČOV. Tedy její pravidelný servis, který stojí buďto finance, nebo čas a úsilí.

Když člověk přijme fakt, že je důležité odpadní vody čistit, platí poplatek za provozování, který je častokrát o dost nižší, než poplatek za stočné u velké kanalizace a pustí jednou za čas ( např. 1x za 3 měsíce) technika na pozemek, tak získá legitimní likvidaci svých odpadních vod. Vodu, kterou může využít na zalévání, což je v době sucha velice důležité a bohužel ekologický trend jiným směrem v dohledné době nepůjde. Více se nemusí o nic starat.  Odběr vzorků, případně kontrolu odborně způsobilou osobou zařizuje obec. Servis provádí pověřená servisní organizace, za celý provoz je plně zodpovědná. A jestli je ČOV provozována řádně může kontrolovat obec pomocí monitoringu jednotlivých ČOV. Vyvážení jímek je nejdražší způsob likvidace odpadních vod, o tom asi není třeba více hovořit. Co je také důležité do soustav domovních čistíren se mohou hlásit pouze opravdu kvalitní ověřené technologie. Systémové řešení soustav čistíren odpadních vod je v České republice poměrně nové, nicméně i evropské ekologické trendy se už delší dobu ubírají tímto směrem.

Slovníček pojmů

Decentrální čištění odpadních vod

 • systém individuálních a skupinových ČOV
 • pro obce < 2000 EO s roztroušenou zástavbou
 • čištění odpadní vody v místě jejího vzniku
 • recyklace vody a její zadržování v krajině
 • výrazně nižší investiční náklady

Technologie ENCELADUS

 • osazení „kritických“ míst ČOV senzory
 • objektivní on-line sledování provozu
 • provozní data z ČOV dostupná 24/7
 • okamžité hlášení poruch (nejen SMS)
 • vhodné řešení pro různé typy ČOV

Architektura systému

 • místní ovládání ČOV uživatelem
 • vzdálený dohled a řízení z centrálního dispečinku
 • SW aplikace pro PC a mobilní telefony
 • vzdálený přístup pro oprávněné osoby
 • analýzy, přehledy a jiné provozní agendy

Centrální dispečink

 • sofistikované řízení provozu ČOV
 • sledování přístupů a servisních zásahů
 • ovládání čerpadel, ventilů a jiných zařízení
 • napojení elektronických vodoměrů
 • kontrolní sledování vodních toků

Napsat komentář