DČOV

Realizace pro obce

Domovní čistírny odpadních vod pro obce - výzva č. 17/2017

Výzva č. 17/2017 pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí na téma:„Domovní čistírny odpadních vod“

Cílem Výzvy č. 17/2017 (dále jen "Výzva") je prevence či omezení znečištění povrchových a podzemních vod z komunálních zdrojů prostřednictvím realizace soustav domovních čistíren odpadních vod (dále jen „DČOV“) do kapacity 50 EO, a to v oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska výhledová možnost připojení nemovitostí ke stokové síti zakončené ČOV.

Řada obcí stojí před problémem, jak vyřešit čištění odpadních vod v obci

Splašková gravitační kanalizace je často ekonomickým či technickým problémem. Toto riziko platí i pro splaškovou tlakovou kanalizaci. V takovém případě je jediným možným řešením decentrální způsob čištění jednotlivými domovními čistírnami.

Starostové často odolávají tlaku ze strany státu a občanů své obce aktivně tento problém řešit neboť se jedná o na první pohled složitou záležitost. My ji však umíme velice rychle a efektivně vyřešit – viz dále.

Výhody naší technologie:

  1. Splňujeme kat. 3 výrobku označovaného CE (splňujeme i kat. PZV) – nevyžaduje přídavné zařízení pro srážení fosforu.
  2. Naše technologie má oddělenou kalovou zónu (prostor pro akumulaci kalu) – je součástí čistírny (bez nutnosti žádného dalšího stupně čištění).
  3. Jedna čistírna – jednoduchá stavba.