DČOV

Čistírna odpadních vod ČOV AT Plus

Ideálním řešením pro decentralizované čištění odpadních vod je čistírna ČOV AT Plus, která obsahuje jeden reaktor, bez potřeby zařízení na srážení fosforu a následného dočištění, což zjednodušuje práci s ČOV a zaručuje dostatečnou kvalitu čištění. Čistírna  AT Plus je také vybavena telemetrickým modulem, který lze napojit na centrální monitorovací systém (technologie VFL). Plus pod tohle tabulku garantované hodnoty. Plus certifikát.

Základní informace o technologii

  • ČOV AT 6 PLUS zcela vyhovuje podmínkám výzvy Ministerstva životního prostředí  č. 17/ 2017.
  • Výraznou technicky – uživatelskou předností ČOV AT  PLUS je fakt, že přečištěná voda splňuje parametry na výstupy z ČOV bez nutnosti srážení fosforu. Není zde tedy nutná instalace zařízení srážedla, nicméně variantu se srážedlem na přání běžně realizujeme.
  • Odpadává investiční náklad a starost o toto zařízení.
  • Další výhodou je patentovaná denitrifikační, tedy kalová zóna. Díky této předřazené neprovzdušňované zóně před aktivací, není např. nutné před  reaktor ČOV instalovat další přídavnou nádrž. ČOV má také instalovanou akumulační zónu pro možný odběr vzorků přímo z ČOV.
  • Pro splnění podmínek výzvy je ČOV vybavena monitorovacím systémem. Řídící jednotka obsahuje GSM modem s možností zasílám informací: např. o proudění vzduchu v  dmychadle, či odejmutí víka ČOV.
  • Cena celého řešení je skutečně dostupná. Koresponduje s dotační podporou.

Účinnost čištění a kvalita vody typové řady ČOV AT PLUS

Biologické čistírny odpadních vod typu (ČOV) AT PLUS jsou určené na čištění odpadních vod ze zdrojů znečištění do 50 ekvivalentních obyvatel (EV).

Jedná se o malé čistírny, které biologicky odstraňují organické znečištění z odpadních vod a forem dusíku a vytvářejí podmínky pro biologické odstraňování fosforu.

Typová řada ČOV AT PLUS v základním provedení splňuje špičkové parametry

Zejména ukazatele přeměny dusíku a odstranění fosforu v platném certifikátu ukazují hodnoty až 93,3 %. Toto je parametr, který je v rámci České republiky na špičce v porovnání s dalšími dostupnými produkty. Účinnost čištění je až 98 %.

Kvalitu vyčištěné vody nám potvrzuje také fakt, že ji lze vsakovat do podloží, vypouštět do vodoteče, kanalizace nebo použít k zalévání okrasných dřevin a trávníků. 

Parametr Průměrně dosahovaná účinnost Garantované parametry
BSK5 98,20 % 30 mg/l
ChSK 94,40 % 130 mg/l
NL 97,20 % 30 mg/l
NH4-N 99,50 % 20 mg/l
N 93,20 % 20 mg/l
P 93,30 % 8 mg/l